Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów do projektu BCU w Miastku

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów do projektu

Powiat Bytowski jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku), działając zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn. „BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W MIASTKU W DZIEDZINIE ENERGETYKA ODNAWIALNA (POMPY CIEPŁA I GEOTERMIA PŁYTKA)”, zwanego dalej Projektem.

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Konkursu, pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

 • Komponent: A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,
 • Cel szczegółowy Komponentu: A3. „Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji”,
 • Reforma: A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki - poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją,
 • Inwestycja: A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.
 1. Cel Partnerstwa:

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia na rzecz gospodarki i edukacji społeczeństwa polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w Miastku w dziedzinie Energia odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka), w ramach którego zostanie utworzone zaplecze infrastrukturalne Centrum oraz wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży OZE poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego tym samym rozwijając i wykorzystując wiedzę oraz umiejętności zawodowe (branżowe).

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w obowiązkowym Partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami - Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (lider), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (Realizator) oraz podmiot branżowy, o którym mowa w pkt. III. Dodatkowo Organ prowadzący planuje realizację projektu z Partnerami dodatkowymi, m.in. uczelnią, organizacjami branżowymi lub/i innymi podmiotami o ogólnopolskim zasięgu.

 1. Zakres tematyczny Partnerstwa:

W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. działania inwestycyjne - budowa nowej infrastruktury BCU wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH
 2. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
 3. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
 4. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum,
 5. działania wspierające funkcjonowanie obejmujące realizację działań w czterech obszarach:
 • działalność edukacyjno-szkoleniowa,
 • działalność integrująco-wspierająca,
 • działalność innowacyjno-rozwojowa,
 • działalność doradczo-promocyjna.

Minimalne zadania do realizacji w ramach Partnerstwa:

 

Partner branżowy - obowiązkowy

Partner dodatkowy 1

Partner dodatkowy 2

OBSZAR I - działalność edukacyjno-szkoleniowa:

1) rozwój umiejętności zawodowych uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w danej dziedzinie w ramach szkoleń zawodowych (odpowiednio w zakresie, w jakim dana dziedzina dot. określonej grupy odbiorców),

1) rozwój umiejętności zawodowych uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w danej dziedzinie w ramach szkoleń zawodowych (odpowiednio w zakresie, w jakim dana dziedzina dot. określonej grupy odbiorców),

5) prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie zajęć praktycznych obejmujących wybraną część programu nauczania danego zawodu oraz prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla studentów w danej dziedzinie, w przypadku tych 22 dziedzin, w których prowadzone jest kształcenie na studiach (o ile uczelnie zgłoszą zapotrzebowania w tym zakresie)

2) prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w danej dziedzinie,

2) prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w danej dziedzinie,

3) wspieranie osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego w danej dziedzinie w ramach kursów z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej),

3) wspieranie osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego w danej dziedzinie w ramach kursów z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej),

4) pełnienie przez podmiot branżowy, o którym mowa w pkt 3.1 funkcji instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowe) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

OBSZAR II - działalność integrująco-wspierająca:

1) wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w danej dziedzinie, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE,

 

1) wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w danej dziedzinie, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE,

2) wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła - uczelnia - pracodawcy w zakresie danej dziedziny,

 

2) wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła - uczelnia - pracodawcy w zakresie danej dziedziny,

 

 

 

 

 

 

 

3) coroczne pozyskiwanie informacji od pracodawców dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na umiejętności, kwalifikacje i zawody w danej dziedzinie,

4) współpraca ze szkołami, CKZ i uczelniami oraz pracodawcami w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe związane z daną dziedziną,

4) współpraca ze szkołami, CKZ i uczelniami oraz pracodawcami w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno- lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe związane z daną dziedziną,

 

5) współpraca z pracodawcami, w tym z MŚP i Partnerami społecznymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi w ramach tzw. rady BCU

5) współpraca z pracodawcami, w tym z MŚP i Partnerami społecznymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi w ramach tzw. rady BCU

5) współpraca z pracodawcami, w tym z MŚP i Partnerami społecznymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi w ramach tzw. rady BCU

OBSZAR III - działalność innowacyjno-rozwojowa:

2) upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w danej dziedzinie,

 

 

3) upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z daną dziedziną,

 

3) upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z daną dziedziną,

OBSZAR IV - działalność doradczo-promocyjna:

1) korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny,

1) korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny,

1) korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny,

2) wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego,

2) wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego,

3) promocja zawodów i kształcenia w danej dziedzinie,

3) promocja zawodów i kształcenia w danej dziedzinie,

4) upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.,

5) wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie. We wniosku o objęcie wsparciem Ostateczny odbiorca wsparcia wskaże sposób realizacji ww. działań.

OBSZAR DODATKOWY

1) organizowanie turniejulub olimpiady tematycznej dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowego konkursu umiejętności

 

1)wsparcie przy organizacji turnieju lub olimpiady

2) prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji

2) wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego

2) wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego

 

 1. Liczba Partnerów:

Powiat Bytowski - dopuszcza wybór kilku Partnerów w ramach niniejszego naboru, w tym co najmniej jednego Partnera branżowego obowiązkowego oraz dwóch Partnerów dodatkowych. Ponadto, w skład Partnerstwa wejdzie Powiat Bytowski , który wystąpi w roli Lidera Partnerstwa jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształceniezawodowe oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku jako realizator Projektu. Lider dopuszcza również wybór uczelni wyższej jako Partnera dodatkowego poza przedmiotowym postępowaniem.

 

 1. Kryteria formalne wyboru:

Partner branżowy - obowiązkowy

Partner dodatkowy 1

Partner dodatkowy 2

 1. Podmiot branżowy o ogólnopolskim

zasięgu działania, działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwy dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs:

 1. organizacja lub stowarzyszenie pracodawców albo
 2. samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo
 3. stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo
 4. samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne,

które działają odpowiednio na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.) lub

 • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.) lub

 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97 z późn. zm.) lub
 • ustawy z dnia 22 marca 1989 r.

o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

 1. Kandydat posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń i / lub kursów w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) lub dziedzinach pokrewnych.
 2. Kandydat na Partnera prowadzi udokumentowaną współpracę z co najmniej jedną uczelnią wyższą, prowadzącą studia I stopnia i / lub studia II stopnia na kierunku Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka)
 3. Kandydat prowadzi Komisję Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385).

5) Kandydat składając ofertę deklaruje

pełnienie funkcji instytucji certyfikującej z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 1. Kandydat na Partnera jest podmiotem branżowym zrzeszającym inżynierów i/lub techników OZE oraz zawodów pokrewnych.
 2. Kandydat na Partnera deklaruje, składając ofertę współpracę z Ostatecznym odbiorcą wsparcia w trakcie przygotowania przedsięwzięcia.

 

 1. Podmiot branżowy o ogólnopolskim

zasięgu działania, działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwy dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs:

 1. organizacja lub stowarzyszenie pracodawców albo
 2. samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo
 3. stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo
 4. samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne,

które działają odpowiednio na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.) lub

 • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.) lub

 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.) lub

 • ustawy z dnia 22 marca 1989 r.

o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

 1. Kandydat posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń i / lub kursów w dziedzinie OZE lub dziedzinach pokrewnych (np. eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci).
 2. Kandydat na Partnera prowadzi Komisję Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1385).

 1. Kandydat na Partnera jest podmiotem branżowym zrzeszającym inżynierów i/lub techników OZE oraz zawodów pokrewnych.
 2. Kandydat na Partnera współpracuje z co najmniej jedną szkołą branżową II stopnia / Technikum / Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącą kształcenie na kierunku technik OZE lub pokrewnym
 3. Kandydat na Partnera deklaruje, składając ofertę współpracę z Ostatecznym odbiorcą wsparcia w trakcie przygotowania przedsięwzięcia.
 1. Podmiot o ogólnopolskim zasięgu działania, działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), który działa odpowiednio na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.) lub
 • ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167) lub

 • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579 z późn. zm.) lub
 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97,

z późn. zm.) lub

 • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).
 1. Kandydat na Partnera realizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 projekty, których efektem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 2. Kandydat na Partnera posiada min. 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, w roli lidera lub Partnera w projektach edukacyjnych dla szkół zawodowych, w tym dla szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie na kierunku technik- OZE (technikum i / lub Branżowa Szkoła I lub II stopnia).
 3. Kandydat na Partnera posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie:
 • w organizacji doradztwa dla uczniów

i nauczycieli zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć pozalekcyjnych - zawodowych, szkoleń/kursów zawodowych, staży zawodowych w przedsiębiorstwach, itp.;

 • w organizacji kształcenia dorosłych (szkolenia zawodowe i doradztwo zawodowe);
 • w udokumentowanej współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami, w tym z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Powiatu Bytowskiego
 1. Kandydat posiada doświadczeniew organizacji i/lub uczestnictwie jako członek w lokalnych Partnerstwach zrzeszających m.in. szkoły zawodowe, organizacje pozarządowe, pracodawców i lokalne instytucji rynku pracy i działających na rzecz współpracy w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 2. Kandydat na Partnera deklaruje, składając ofertę współpracę z Ostatecznym odbiorcą wsparcia w trakcie przygotowania przedsięwzięcia
 

 

Ocena kryteriów formalnych nastąpi w systemie 0/1 („spełnia / nie spełnia”). Brak spełnienia któregokolwiek z podpunktów oznacza odrzucenie oferty Kandydata na Partnera.

 

Partner branżowy - obowiązkowy

1.Zgodność działania kandydata na Partnera z celami Partnerstwa [max. 35 pkt].

2.Opis koncepcji udziału w Projekcie w tym:

a) informacja nt. oferowanego wkładu Partnera w realizację celu Partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny i/lub finansowy), w tym wykaz osób określonych w pkt. III ogłoszenia o naborze Partnera, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie.

Potencjał kadrowy, w tym:

•informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia osób realizujących projekt,

•wskazanie sposobu wykorzystania potencjału kadrowego w ramach projektu.

- należy uwzględnić wyłącznie osoby, które na dzień składania zgłoszenia będą mogły być zaangażowane w realizację projektu [max. 20 pkt.],

b)propozycja realizacji działań określonych w pkt. II ogłoszeniao naborze Partnera do projektu wraz z szacunkowym kosztem realizacji działań w ramach projektu podanym przez kandydata z możliwą dokładnością [max. 20 pkt.]

Ocena podkryterium określonego w pkt. 2b). zostanie dokonana jako suma iloczynu punktów za dany obszar i wagi punktowej:

Obszar I - max. 25pkt., waga: 40%

Obszar II - max. 20pkt., waga: 20%

Obszar III - max. 15 pkt., waga: 10%

Obszar IV - max. 20 pkt., waga: 20%

Obszar dodatkowy - max. 5 pkt., waga:10%.

Partner dodatkowy 1

 • Zgodność działania kandydata na Partnera z celami Partnerstwa [max 35 pkt].
 • Opis koncepcji udziału w Projekcie w tym:

a). informacja nt. oferowanego wkładu Partnera w realizację celu Partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny i/lub finansowy), w tym wykaz osób określonych w pkt. III ogłoszenia o naborze Partnera, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynnościjakie mogą realizować w Projekcie. Potencjał kadrowy, w tym:

I.informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia osób realizujących projekt,

II.wskazanie sposobu wykorzystania potencjału kadrowego w ramach projektu.

- należy uwzględnić wyłącznie osoby, które na dzień składania zgłoszenia będą mogły być zaangażowane wrealizację projektu [max. 20 pkt.],

b). propozycja realizacji działań określonych w pkt. II ogłoszenia o naborze Partnera do projektu wraz z szacunkowym kosztem realizacji działań w ramach projektu podanym przez kandydata z możliwą dokładnością [max. 20 pkt.].

Ocena podkryterium określonego w pkt. 2b). zostanie dokonana jako suma iloczynu punktów za dany obszar i wagi punktowej:

Obszar I - max. 35 pkt., waga: 55%

Obszar II - max. 25pkt., waga: 25%

Obszar IV - max. 10pkt., waga: 20%.

 

Partner dodatkowy 2

 • Zgodność działania kandydata na Partnera z celami Partnerstwa [max 35 pkt],
 • Opis koncepcji udziału w Projekcie w tym:

 informacja nt. oferowanego wkładu Partnera w realizację celu Partnerstwa (ludzki , organizacyjny, techniczny i/lub finansowy), w tym wykaz osób określonych w pkt. III ogłoszenia o naborze Partnera, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności

jakie mogą realizować w Projekcie. Potencjałkadrowy, w tym:

informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia osób realizujących projekt,

 1. wskazanie sposobu wykorzystania potencjału kadrowego w ramach projektu.

- należy uwzględnić wyłącznie osoby, które na dzień składania zgłoszenia będą mogły być zaangażowane w realizację projektu [max. 20 pkt.],

. propozycjarealizacji działań określonych w pkt. II ogłoszenia o naborze Partnera do projektu wraz z szacunkowym kosztem realizacji działań w ramach projektu podanym przez kandydata z możliwą dokładnością[max. 20 pkt.].

 

Ocena podkryterium określonego w pkt.2b). zostanie dokonana jako suma iloczynu punktów za dany obszar i wagi punktowej: Obszar I - max. 30pkt., waga: 10%

Obszar II - ma.. 25 pkt., waga: 40%

Obszar III - max.10pkt., waga: 15%

Obszar IV - max. 20 pkt., waga: 25%

Obszar dodatkowy - max. 5 pkt., waga: 10%.

 

 

V. Kryteria merytoryczne wyboru (max 75 pkt.):

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Z kandydatem/kandydatami, który/rzy uzyska/ją największą liczbę punktów zostanie podpisany List intencyjny, potwierdzający:

 • chęć przystąpienia do przedsięwzięcia,
 • podział zadań w Partnerstwie,
 • odpowiedzialność każdej ze stron.

Umowa Partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu, określająca zadania Lidera i Partnera, koszty realizacji zadań, zasady zarządzania projektem oraz współpracy, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.

  VI.Termin składania zgłoszeń:

Co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Powiatu Bytowskiegooraz dzienniku ogólnopolskim/lokalnym. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 20 września 2023 r.

  VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

Kandydat na Partnera złoży ofertę w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym

 • Załącznik nr 1   - w przypadku Kandydata na Partnera branżowego - obowiązkowego
 • Załącznik nr 2   - w przypadku Kandydata na Partnera dodatkowego 1
 • Załącznik nr 3   - w przypadku Kandydata na Partnera dodatkowego 2

do niniejszego Ogłoszenia.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wybór Partnera projektu BCU –Energetyka Odnawialna”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Powiatu Bytowskiego - Biurze Obsługi Klienta, ul.:

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30
 • Wtorek od 7:30 do 16:30
 • Piątek od 7:30 do 14:30

(decyduje data wpływu dosiedziby Powiatu Bytowskiego)

lub przesyłką rejestrowaną na adres:

Starostwo Powiatowe w Bytowie ul. Ks.dr. Bolesława Domańskiego 2, 77 – 100Bytów,www.powiatbytowski.pl, Nr telefonu: tel. (059) 822 80-00

Regon   (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Formularz zgłoszenia kandydata na Partnera jest dostępny do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Bytowie     ul. Ks.dr. Bolesława Domańskiego 2 , 77 - 100 Bytów, www.powiatbytowski.pl, Nr telefonu: tel. (059) 822 80-00, Regon   770983118 770979708- zakładka „Tablica ogłoszeń”:

Uwagi:

 1. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 2. Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 3. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 4. Kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się ponumerowanie wszystkich stron i adnotację „za zgodność z oryginałem” wraz z podaniem ilości stron na pierwszej stronie dokumentu.
 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Powiatu Bytowskiego.
 6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem/Partnerami zostanie podpisany List intencyjny dotyczący współpracy w ramach, projektu pn. „BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W MIASTKU Energia odnawialna”.
 7. Umowa Partnerstwa zostanie zawarta przed podpisaniem Umowy o objęcie wsparciem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Jednostka Wspierająca - Instytucja Organizująca Konkurs).
 8. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 • Podpisania Listu intencyjnego z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 1. W przypadku unieważnienia naboru Powiat Bytowski- nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Powiat Bytowskinie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej podpisanie Listu intencyjnego z wybranym w wyniku naboru Partnerem, Powiat Bytowskidopuszcza możliwość zawarcia Listu intencyjnego z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 4. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.
 5. Pytania dotyczące niniejszego naboru należy wysyłać na adres poczty elektronicznej:

 

 Załączniki:

 1. Załącznik nr   1  - formularz zgłoszenia -  Kandydat na Partnera branżowego - obowiązkowego.
 2. Załącznik nr    2  - formularz zgłoszenia -  Kandydat na Partnera dodatkowego 1.
 3. Załącznik nr   3  - formularz zgłoszenia -  Kandydat na Partnera dodatkowego 2.
 4. Wzór listu intencyjnego.

 

STAROSTA POWIATU BYTOWSKIEGO

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Ryngwelski 29-08-2023 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Glazik 29-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Ryngwelski 29-08-2023 13:26