Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Starostwo Powiatowe w Bytowie


|--- Dane teleadresowe

|--- Struktura organizacyjna

|--- Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego

Zamówienia publiczne


|--- Zamówienia publiczne

|--- Platforma zakupowa Open Nexus

|--- Wstępne ogłoszenia informacyjne

Informacje


|--- Petycje

      |--- Wykaz petycji

            |--- Petycje 2024

                  |--- Petycja dotycząca remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1771G (39 382) Płotówko - Płotowo

                  |--- Pismo przekazujące petycję według właściwości

                  |--- Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy

            |--- Petycje 2023

                  |--- Uchwała Nr XLI/301/2023 w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia

                  |--- Pismo przekazujące petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petcji

                  |--- Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

            |--- Petycje 2022

                  |---

            |--- Petycje 2021

                  |---

            |--- Petycje 2020

                  |---

            |--- Petycje 2019

                  |--- 4. Petycja z dnia 30.09.2019r. w sprawie przebudowy oraz modernizacji drogi powiatowej oznaczonej jako P1901G tzn. ul. Lotnicza w Rębiechowie w ten sposób, aby po modernizacji nastąpiło połączenie drogi powiatowej z siecią dróg w Gdańsku tzn. Port Lotniczy Gdańsk i stworzenie inicjatywy uchwałodawczej dla ww. zadania włączając samorząd Powiatu Bytowskiego, Kościerskiego oraz Chojnickiego

                  |--- 3. Petycja z dnia 06 września 2019 roku - w sprawie jezora Głębokie

                  |--- 2. Petycja z dnia 09 sierpnia 2019 roku - w sprawie nieorganizowania uciążliwych obchodów w bezpośredniej bliskości kościoła Św. Katarzyny w Bytowie

                  |--- 1. Petycja z dnia 31 lipca 2019 roku - CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

            |--- Petycje 2017

            |--- Petycje 2016

|--- Lobbing

      |--- Zarządzenie starosty

      |--- Informacje

|--- Licytacja pojazdów

      |--- Regulamin przetargu ofert (09.11.2012)

      |--- Regulamin licytacji

|--- Opinie RIO

      |--- Rok 2022

            |---

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

|--- Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

|--- Raporty - programy polityki zdrowotnej

|--- Raport o stanie powiatu bytowskiego

Organizacja działania Samorządu Powiatowego


|--- Ustawa o Samorządzie Powiatowym

|--- Ustawa o Pracownikach Samorządowych

|--- Rejestr aktów prawa miejscowego

|--- Statut

|--- Regulamin Organizacyjny

      |---

|--- Księga Jakości

      |--- Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Bytowie

|--- Kodeks Etyczny

      |---

Poradnik interesanta


|--- Wydziały

      |--- Biuro Rady i Zarządu Powiatu

      |--- Wydział Organizacyjno - Prawny

      |--- Wydział Finansowo - Budżetowy

      |--- Wydział Komunikacji i Drogownictwa

            |--- Wyrejestrowanie pojazdu (zgłoszenie sprzedaży, kasacja)

            |--- Wydanie i cofanie zezwoleń ośrodkom prowadzącym szkolenie kierowców i kandydatów na kierowców

      |--- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

            |--- Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione poza granicą państwa w związku z wojną w 1939 roku

            |--- Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego

            |--- Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

            |--- Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (rencistówki) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

            |--- Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

            |--- Wywłaszczanie nieruchomości (dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)

            |--- Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów

      |--- Wydział Archtektoniczno - Budowlany

            |--- Podstawowe zadania Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

      |--- Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

            |--- Podstawowe zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

      |--- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

            |--- Mapa aktywności organizacji pozarządowych

            |--- Awans zawodowy nauczycieli

            |--- Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej

            |--- Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej

            |--- Kierowanie uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych

            |--- Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

            |--- Nadanie uprawnień szkoły publicznej

            |--- Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki

            |--- Przyznawanie stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów

            |--- Przyznawanie stypendiów Starosty Bytowskiego dla uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych

            |--- Wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych

            |--- Zezwolenie na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną

            |--- Zgłoszenie i rejestracja szkoły lub placówki niepublicznej

            |--- Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

            |--- Rejestracja uczniowskich klubów sportowych

            |--- Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

      |--- Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych

            |--- Podstawowe zadania Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych

            |--- PFRON

      |--- Wydział Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami

            |--- Podstawowe zadania Wydziału Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami

      |--- Biuro Audytu i Kontroli

      |--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

            |--- Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

            |--- Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją

            |--- Reklamacja towaru / usługi niezgodnego z umową

|--- Katalog Usług

|--- Skargi i wnioski

      |--- Harmonogram przyjęć interesantów w imieniu Starosty Bytowskiego

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( I kwartał 2013 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( IV kwartał 2012 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( III kwartał 2012 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( II kwartał 2012 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( I kwartał 2012 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( IV kwartał 2011 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( III kwartał 2011 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków ( II kwartał 2011 r.)

            |--- Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (I kwartał 2011 r.)

|--- Dla interesantów z trudnościami w komunikowaniu się

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Informacja Publiczna

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

Nieodpłatna pomoc prawna


|--- Przepisy prawne

      |--- Ustawa o nieodpłanej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelkim oraz edukacji prawnej

|--- Harmonogram pracy punktów

      |--- Na rok 2024

      |--- Na rok 2023

      |--- Na rok 2022

      |--- Na rok 2021

            |--- Rejestracja do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz NPO

      |--- Na rok 2020

      |--- Na rok 2019

      |--- Na rok 2018

      |--- Na rok 2017

      |--- Na rok 2016

|--- Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

      |--- Na rok 2024

      |--- Na rok 2023

      |--- Na rok 2022

      |--- Na rok 2021

      |--- Na rok 2020

      |--- Na rok 2019

            |--- Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2019 roku

      |--- Na rok 2018

      |--- Na rok 2017

      |--- Na rok 2016

|--- Edukacja prawna

      |--- Karty informacyjne poradnictwa NPP/NPO

|--- Gdzie można uzyskać pomoc ?

      |--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Terenowy Punkt Paszportowy


|--- Informacje

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe


|--- Telefony alarmowe

|--- Niezbędne informacje

|--- Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości

      |--- Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 - 2018

      |--- Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 - 2014

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

      |--- Protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

            |---

|--- Stacje meteo

Rada i Zarząd Powiatu


|--- Rada Powiatu

      |--- Dane ogólne

      |--- Skład Rady

      |--- Składy Komisji Stałych

            |--- Skład komisji Stałych VII kadencji

                  |--- Komisja Budżetu i Infrastruktury

                  |--- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

                  |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

                  |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Komisja Zdrowia, Środowiska i Bezpieczeństwa

            |--- Skład komisji Stałych VI kadencji

                  |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

                  |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Komisja Budżetu i Rozwoju

                  |--- Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

            |--- Skład komisji Stałych V kadencji

                  |--- Komisja Budżetu

                  |--- Komisja Rozwoju i Edukacji

                  |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

            |--- Skład komisji Stałych IV kadencji

                  |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Komisja Rozwoju i Edukacji

                  |--- Komisja Budżetu

                  |--- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

      |--- Kluby Radnych

            |--- Kluby radnych VII kadencji Rady Powiatu Bytowskiego

      |--- Roczny plan pracy

            |--- ROK 2024

            |--- ROK 2023

            |--- ROK 2022

            |--- ROK 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- Terminy posiedzeń Rady i Komisji Stałych

            |--- Terminy posiedzeń Komisji Stałych VII kadencji

            |--- Terminy posiedzeń sesji Rady Powiatu VII kadencji

            |--- Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych VI kadencji

            |--- Terminy posiedzeń sesji Rady Powiatu VI kadencji

            |--- Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych V kadencji

            |--- Terminy posiedzeń sesji Rady Powiatu V kadencji

            |--- Terminy sesji Rady Powiatu IV kadencji

                  |--- Rok 2014

                  |--- Rok 2013

                  |--- Rok 2012

                  |--- Rok 2011

                  |--- Rok 2010

            |--- Terminy i plany posiedzeń Komisji Stałych

                  |--- Rok 2012

                  |--- Rok 2011

                  |--- Rok 2010

                  |--- Rok 2014

                  |--- Rok 2013

      |--- Uchwały Rady Powiatu

            |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2024 - 2029)

                  |--- ROK 2024

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VII Kadencji (2024 - 2029) - 2024 rok z dnia 13.06.2024 r. II sesji

            |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023)

                  |--- ROK 2024

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2024 rok z dnia 25.04.2024 r. LII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2024 rok z dnia 28.03.2024 r. LI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2024 rok z dnia 25.01.2024 r. L sesji

                  |--- ROK 2023

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 21.12.2023 r. XLIX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 26.10.2023 r. XLVIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 21.09.2023 r. XLVII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 22.08.2023 r. XLVI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 29.06.2023 r. XLV sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 25.05.2023 r. XLIV sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 15.05.2023 r. XLIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 27.04.2023 r. XLII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 28.03.2023 r. XLI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 09.02.2023 r. XL sesji

                  |--- Rok 2022

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 22.12.2022 r. XXXIX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 30.11.2022 r. XXXVIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 27.10.2022 r. XXXVII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 29.09.2022 r. XXXVI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 30.06.2022 r. XXXVsesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 26.05.2022 r. XXXIVsesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 21.04.2022 XXXIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 24.03.2022 XXXII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2022 rok z dnia 27.01.2022 XXXI sesji

                  |--- Rok 2021

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 16.12.2021 XXX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 25.11.2021 XXIX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 30.09.2021 XXVIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 29.07.2021 XXVII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 24.06.2021 XXVI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 27.05.2021 XXV sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 29.04.2021 XXIV sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 4.03.2021 XXIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2021 rok z dnia 28.01.2021 XXII sesji

                  |--- Rok 2020

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 17.12.2020 XXI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 29.10.2020 XX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 24.09.2020 XIX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 23.07.2020 XVII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 04.06.2020 XVI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 30.01.2020 XIV sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 09.03.2020 XV sesji

                  |--- Rok 2019

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 19.12.2019 XIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 4.12.2019 XII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 26.09.2019 X sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 31.10.2019 XI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 27.06.2019 IX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 06.06.2019 VIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 23.05.2019 VII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 25.04.2019 VI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 28.03.2019 V sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2019 rok z dnia 31.01.2019 IV sesji

                  |--- Rok 2018

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 20.12.2018 III sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 29.11.2018 II sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2018 rok z dnia 22.11.2018 I sesji

            |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018)

                  |--- Rok 2018

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 25.10.2018 XXXVIII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 27.09.2018 XXXVII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 30.08.2018 XXXVI sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 21.06.2018 XXXV sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 26.04.2018 XXXIV sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 15.03.2018 XXXII sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2018 rok z dnia 25.01.2018 XXXI sesji

                  |--- Rok 2017

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 21.12.2017 XXX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 26.10.2017 XXIX sesji

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 14.09.2017 XXVIII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 28.08.2017 XXVII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 29.06.2017 XXVI sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 27.04.2017 XXV sesja

                        |--- Uchwała Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 18.04.2017 XXIV sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 30.03.2017 XXIII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2017 rok z dnia 16.02.2017 XXII sesja

                  |--- Rok 2016

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 15.12.2016. XXI sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 27.10.2016 r. XX sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 1.09.2016 r. XIX sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 05.07.2016 r. XVIII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 23.06.2016 r. XVII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 30.05.2016 r. XVI sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 28.04.2016 r. XV sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 24.03.2016 r. XIV sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2016 rok z dnia 28.01.2016 r. XIII sesja

                  |--- Rok 2015

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 17.12.2015 r. XII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 29.10.2015 r. XI sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 24.09.2015 r. X sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 25.06.2015 r. IX sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 30.04.2015 r. VIII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 26.03.2015 r. VII sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.03.2015 r. VI sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.03.2015 r. V sesja

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2015 rok z dnia 19.02.2015 r.

                  |--- Rok 2014

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 23.12.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 11.12.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu V Kadencji (2014 - 2018) - 2014 rok z dnia 1.12.2014 r.

            |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014)

                  |--- Rok 2014

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 13.11.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 30.10.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 25.09.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 18.06.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 24.04.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 27.03.2014 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2014 rok z dnia 30.01.2014 r.

                  |--- Rok 2013

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 19.12.2013 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 21.11.2013 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 26.09.2013 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 27.06.2013 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 23.05.2013 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 25.04.2013 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 28.03.2013 r.

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2013 rok z dnia 30.01.2013 r.

                  |--- Rok 2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 13.12.2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 25.10.2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 27.09.2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 21.06.2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 19.04.2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 22.03.2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 16.02.2012

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2012 rok z dnia 26.01.2012

                  |--- Rok 2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 22.12.2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 27.10.2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 29.09.2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 24.08.2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 16.06.2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 12.05.2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 31.03.2011

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2011 rok z dnia 03.02.2011

                  |--- Rok 2010

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 23.12.2010

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 09.12.2010

                        |--- Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji (2010 - 2014) - 2010 rok z dnia 30.11.2010

      |--- Stanowiska Rady Powiatu

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2023 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2022 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2021 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2019 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2018 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2017 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2016 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2013 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2012 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2011 r.

            |--- Stanowiska Rady Powiatu podjęte w 2010 r.

      |--- Projekty uchwał Rady

            |--- VII kadencja Rady Powiatu Bytowskiego

                  |--- ROK 2024

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

            |--- VI kadencja Rady Powiatu Bytowskiego

                  |--- Rok 2024

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- ROK 2023

                        |--- grudzień

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- sierpień

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- luty

                  |--- Rok 2022

                        |--- grudzień

                        |--- listopad

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2021

                        |--- grudzień

                        |--- listopad

                        |--- wrzesień

                        |--- lipiec

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2020

                        |--- grudzień

                        |--- październik

                        |--- 24 wrzesień

                        |--- 3 wrzesień

                        |--- lipiec

                        |--- maj

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2019

                        |--- grudzień

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2018

                        |--- grudzień

                        |--- listopad

            |--- V kadencja Rady Powiatu Bytowskiego

                  |--- Rok 2018

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- sierpień

                        |--- czerwiec

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2017

                        |--- grudzień

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- sierpień

                        |--- czerwiec

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- luty

                  |--- Rok 2016

                        |--- grudzień

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- lipiec

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                  |--- Rok 2015

                        |--- 17 grudzień

                        |--- 29 październik

                        |--- 24 wrzesień

                        |--- 25 czerwiec

                        |--- 30 kwietnia

                        |--- 26 marzec

                        |--- 19 marzec, godz. 15:00

                        |--- 19 marzec, godz.9:00

                        |--- 19 luty

                  |--- Rok 2014

                        |--- grudzień

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2011

                  |--- Luty

                  |--- Marzec

                  |--- Kwiecień

                  |--- Maj

                  |--- Czerwiec

                  |--- Lipiec

                  |--- Sierpień

                  |--- Wrzesień

                  |--- Październik

                  |--- Listopad

                  |--- Grudzień

            |--- Rok 2012

                  |--- grudzień

                  |--- październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- czerwiec

                  |--- kwiecień

                  |--- marzec

                  |--- luty

                  |--- styczeń

            |--- Rok 2013

                  |--- grudzień

                  |--- listopad

                  |--- wrzesień

                  |--- czerwiec

                  |--- maj

                  |--- kwiecień

                  |--- marzec

                  |--- styczeń

            |--- Rok 2014

                  |--- listopad

                  |--- październik

                  |--- wrzesień

                  |--- czerwiec

                  |--- kwiecień

                  |--- styczeń

                  |--- marzec

      |--- Materiały na sesję

            |--- VII kadencja

                  |--- ROK 2024

            |--- VI kadencja

                  |--- Rok 2024

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- ROK 2023

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- Kwiecień

                        |--- Marzec

                        |--- luty

                  |--- Rok 2022

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2021

                        |--- grudzień

                        |--- listopad

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2020

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- lipiec

                        |--- maj

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2019

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- maj

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2018

                        |--- grudzień

            |--- V kadencja

                  |--- Rok 2018

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- styczeń

                  |--- Rok 2017

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- kwiecień

                        |--- marzec

                        |--- luty

                  |--- Rok 2016

                        |--- grudzień

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                        |--- kwiecień

                  |--- Rok 2015

                        |--- październik

                        |--- wrzesień

                        |--- czerwiec

                  |--- Rok 2014

            |--- Rok 2014

                  |--- październik

                  |--- wrzesień

                  |--- czerwiec

                  |--- kwiecień

            |--- Rok 2013

                  |--- listopad

                  |--- wrzesień

                        |--- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp z o. o. za 2012 r.

                        |--- Sprawozdanie PKS S.A. w Bytowie za 2012 r.

                  |--- czerwiec

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Styczeń

            |--- Rok 2012

                  |--- wrzesień

                        |--- Sprawozdanie Finansowe Szpitala Powiatu Bytowskiego Spółka z o. o, rok 2011

                        |--- Sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Bytów S.A. za 2011 r.

                  |--- czerwiec

                  |--- kwiecień

                  |--- marzec

                  |--- styczeń

                  |--- grudzień

                  |--- październik

            |--- Rok 2011

                  |--- Luty 2011

                  |--- Marzec 2011

                  |--- Maj 2011

                  |--- Czerwiec 2011

                  |--- Lipiec 2011

                  |--- Sierpień 2011

                  |--- Wrzesień 2011

                  |--- Październik 2011

                  |--- Listopad 2011

                  |--- Grudzień 2011

      |--- Protokoły z sesji

            |--- Protokoły z sesji Rady Powiatu VII kadencji

                  |--- ROK 2024

            |--- Protokoły z sesji Rady Powiatu VI kadencji

                  |--- Protokoły 2024 r.

                  |--- Protokoły 2023 r.

                  |--- Protokoły 2022 r.

                  |--- Protokoły 2021r.

                  |--- Protokoły 2020 r.

                  |--- Protokoły 2019 r.

                  |--- Protokoły 2018 r.

            |--- Protokoły z sesji Rady Powiatu V kadencji

                  |--- Protokoły - 2018 rok

                  |--- Protokoły - 2017 rok

                  |--- Protokoły - 2016 r.

                  |--- Protokoły - 2015 rok

                  |--- Protokoły - 2014 rok

            |--- Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji

                  |--- Protokoły - 2014 rok

                  |--- Protokoły - 2013 rok

                  |--- Protokoły - 2012 rok

                  |--- Protokoły - 2011 rok

                  |--- Protokoły - 2010 rok

      |--- Sprawozdania z prac komisji stałych

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

      |--- Protokoły z kontroli przeprowdzonych przez Komisję Rewizyjną V kadencji

      |--- Protokoły z kontroli przeprowdzonych przez Komisję Rewizyjną IV kadencji

      |--- Protokoły z kontroli przeprowdzonych przez Komisję Rewizyjną VI kadencji

      |--- Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

            |--- 2020 r.

                  |--- Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza dot. utworzenia "Powiatowego Budżetu Obywatelskiego"

      |--- Interpelacje, zapytania, wnioski

            |--- VI kadencja

|--- Zarząd Powiatu

      |--- Dane ogólne

      |--- Skład Zarządu

      |--- Roczny plan pracy

            |--- Plan pracy Zarządu Powiatu Bytowskiego na 2024 r.

      |--- Uchwały Zarządu

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencji - 2024 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencji - 2024 rok z dnia 12.07.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencji - 2024 rok z dnia 27.06.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencji - 2024 rok z dnia 13.06.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencji - 2024 rok z dnia 06.06.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencji - 2024 rok z dnia 21.05.2024

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 30.04.2024

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 26.04.2024

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 25.04.2024

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 16.04.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 09.04.2024

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 04.04.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 28.03.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 19.03.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 27.02.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 20.02.2024

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 13.02.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 08.02.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 30.01.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 25.01.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 16.01.2024

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2024 rok z dnia 09.01.2024

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 21.12.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 21.12.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 19.12.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 12.12.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 05.12.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 28.11.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 15.11.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 13.11.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 07.11.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 31.10.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 26.10.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 18.10.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 10.10.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 03.10.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 28.09.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 26.09.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 11.09.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 29.08.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 17.08.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 03.08.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 25.07.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 18.07.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 12.07.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 29.06.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 20.06.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 06.06.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 30.05.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 17.05.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 10.05.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 28.04.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 12.04.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 05.04.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 28.03.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 21.03.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 14.03.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 28.02.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 21.02.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 14.02.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 08.02.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 30.01.2023

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 17.01.2023

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2023 rok z dnia 02.01.2023

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 30.12.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 29.12.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 22.12.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 13.12.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 08.12.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 30.11.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 23.11.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 15.11.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 27.10.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 14.10.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 29.09.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 20.09.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 13.09.2022

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 08.09.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 31.08.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 25.08.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 09.08.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 29.07.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 21.07.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 12.07.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 30.06.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 21.06.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 06.06.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 30.05.2022

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 26.05.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 09.05.2022

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 28.04.2022

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 21.04.2022 r

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 12.04.2022 r

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 06.04.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 30.03.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 24.03.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 16.03.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 08.03.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 15.02.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 10.02.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 02.02.2022 r

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 27.01.2022 r.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 13.01.2022

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 30.12.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 23.12.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 16.12.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 07.12.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 30.11.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 15.11.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 02.11.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 28.10.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 19.10.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 12.10.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 30.09.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 21.09.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 15.09.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 31.08.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 26.08.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 11.08.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 29.07.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 22.07.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 15.07.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 06.07.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 01.07.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 29.06.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 22.06.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 15.06.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 08.06.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 27.05.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 25.05.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 18.05.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 13.05.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 29.04.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 14.04.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 31.03.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 17.03.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 11.03.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 04.03.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 23.02.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 11.02.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 28.01.2021

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 18.01.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 14.01.2021

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2021 rok z dnia 07.01.2021

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.12.2020 - II

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.12.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 17.12.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 8.12.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.11.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 19.11.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 13.11.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 29.10.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 20.10.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 15.10.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 13.10.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 12.10.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 7.10.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 5.10.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 1.10.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.09.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 28.09.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 24.09.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 15.09.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 10.09.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 9.09.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 8.09.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 31.08.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 26.08.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 14.08.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 29.07.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 23.07.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 21.07.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 9.07.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.06.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 22.06.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 18.06.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 10.06.2020

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 4.06.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 19.05.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 13.05.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.04.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 22.04.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 8.04.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 2.04.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.03.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 17.03.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 13.03.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 11.03.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 26.02.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 14.02.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 30.01.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 23.01.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 20.01.2020

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 8.01.2020

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 30.12.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 19.12.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 12.12.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 28.11.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 21.11.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 15.11.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 31.10.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 21.10.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 15.10.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 7.10.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 26.09.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 16.09.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 10.09.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 27.08.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 20.08.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 26.07.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 23.07.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 10.07.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 27.06.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 25.06.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 18.06.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 11.06.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 05.06.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 23.05.2019

                        |--- Uchwała Nr 24/93/2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 21.05.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 07.05.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 25.04.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 16.04.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 02.04.2019

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 28.03.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 26.03.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 19.03.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 12.03.2019

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 05.03.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 28.02.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 19.02.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 12.02.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 31.01.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 22.01.2019

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 16.01.2019

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok z dnia 20.12.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok z dnia 11.12.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2018 rok z dnia 29.11.2018

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 22.11.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.11.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 08.11.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 30.10.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 23.10.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 16.10.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 02.10.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 27.09.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 20.09.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 18.09.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 10.09.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 04.09.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 30.08.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 28.08.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.08.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 31.07.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 17.07.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 10.07.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 03.07.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 28.06.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 21.06.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 19.06.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 11.06.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.05.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.05.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 26.04.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 17.04.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.03.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 22.03.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 15.03.2018

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 06.03.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 26.02.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 20.02.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 08.02.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 29.01.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 25.01.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 16.01.2018

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2018 rok z dnia 09.01.2018

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.12.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 19.12.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.12.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.12.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.11.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.11.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.11.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 09.11.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.10.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 23.10.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.10.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 10.10.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.10.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.09.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 19.09.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.09.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 05.09.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 29.08.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.08.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 08.08.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.07.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 11.07.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 29.06.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 27.06.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 22.06.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 20.06.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 13.06.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 06.06.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 30.05.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 16.05.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 09.05.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 27.04.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 25.04.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 11.04.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 04.04.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 30.03.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 28.03.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.03.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 08.03.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 01.03.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 21.02.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 14.02.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 07.02.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 31.01.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 26.01.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 17.01.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 12.01.2017

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2017 rok z dnia 03.01.2017

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.12.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.12.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 13.12.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 07.12.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 30.11.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 29.11.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 22.11.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.11.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 08.11.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 27.10.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 25.10.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.10.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 11.10.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 04.10.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 27.09.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.09.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 06.09.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 29.08.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 22.08.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.08.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 26.07.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 12.07.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 05.07.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.06.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.06.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 14.06.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.06.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.05.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 17.05.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 10.05.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.04.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 20.04.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 14.04.2016

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 12.04.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 05.04.2016

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 30.03.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 24.03.2016

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 21.03.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 08.03.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 02.03.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 16.02.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 09.02.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 28.01.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 26.01.2016

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2016 rok z dnia 19.01.2016

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.12.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 17.12.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.12.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 10.12.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 01.12.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 25.11.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.11.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 10.11.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.10.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.10.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 20.10.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.10.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 06.10.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 29.09.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 22.09.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 15.09.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 08.09.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.08.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 28.07.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.07.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 07.07.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 30.06.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 23.06.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 16.06.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 09.06.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 26.05.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 12.05.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 30.04.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 28.04.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 14.04.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 31.03.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 26.03.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 17.03.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 11.03.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 19.02.2015

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 03.02.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 27.01.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 20.01.2015

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2015 rok z dnia 13.01.2015

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 23.12.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 16.12.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji - 2014 rok z dnia 09.12.2014

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.11.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.11.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.10.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 28.10.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 21.10.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.10.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 07.10.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.09.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 23.09.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 16.09.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 09.09.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 2.09.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 26.08.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 12.08.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 29.07.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 15.07.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.06.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.06.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 10.06.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 27.05.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 20.05.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 13.05.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 06.05.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 24.04.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 15.04.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 08.04.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 27.03.2014

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.03.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.03.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 11.03.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 04.03.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 25.02.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 18.02.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 05.02.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 04.02.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 30.01.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 28.01.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 21.01.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 14.01.2014

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2014 rok z dnia 07.01.2014

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 30.12.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.12.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.12.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.12.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 03.12.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.11.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.11.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 12.11.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.11.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 29.10.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 22.10.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 15.10.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 08.10.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 01.10.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.09.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 24.09.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.09.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.09.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 03.09.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 27.08.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 20.08.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 06.08.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 30.07.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 16.07.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 09.07.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 02.07.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 27.06.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 25.06.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 18.06.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 11.06.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 04.06.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 29.05.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 21.05.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 14.05.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 07.05.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 25.04.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 23.04.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 17.04.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 10.04.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 28.03.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.03.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 19.03.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 12.03.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.03.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 26.02.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 21.02.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 20.02.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 13.02.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 05.02.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 31.01.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 22.01.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 15.01.2013

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2013 rok z dnia 08.01.2013

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 18.12.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 12.12.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 04.12.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.11.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.11.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 14.11.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 30.10.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.10.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 23.10.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 09.10.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.09.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.09.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.09.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 18.09.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 11.09.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 04.09.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.08.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.08.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 08.08.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 31.07.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.07.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 06.07.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 03.07.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.06.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.06.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.06.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 05.06.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 29.05.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 25.05.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 22.05.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 15.05.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 8.05.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 2.05.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 24.04.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 19.04.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 17.04.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 11.04.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 03.04.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 27.03.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 22.03.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 20.03.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 13.03.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 06.03.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 28.02.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 21.02.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 16.02.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 14.02.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 07.02.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 31.01.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 26.01.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 24.01.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 17.01.2012

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2012 rok z dnia 10.01.2012

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.12.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.12.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.12.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 05.12.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.11.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.11.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.11.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 08.11.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 27.10.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 25.10.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 18.10.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.10.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.09.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 27.09.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.09.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.09.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 06.09.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 30.08.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 24.08.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 16.08.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 02.08.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.07.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.07.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 28.06.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 13.06.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 07.06.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 31.05.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 24.05.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 17.05.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 04.05.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 28.04.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 19.04.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 12.04.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 31.03.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 29.03.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.03.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.03.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 08.03.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 01.03.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 22.02.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 15.02.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 01.02.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 25.01.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 20.01.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 11.01.2011

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2011 rok z dnia 04.01.2011

            |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 30.12.2010

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 23.12.2010

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 21.12.2010

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 15.12.2010

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 14.12.2010

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 07.12.2010

                  |--- Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji - 2010 rok z dnia 02.12.2010

      |--- Porządki posiedzeń Zarządu

            |--- Rok 2024 - VII kadencja

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018 - VI kadencja

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014 - V kadencja

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VII kadencja rok 2024

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2024

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2023

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2022

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2021

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2020

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2019

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - VI kadencja rok 2018

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2018

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2017

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2016

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2015

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - V kadencja rok 2014

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2014

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2013

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2012

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2011

            |--- Komunikaty z posiedzeń Zarządu - IV kadencja rok 2010

      |--- Sprawozdania z pracy Zarządu

            |--- Rok 2024 VII kadencja

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018 - VI kadencja

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014 - V kadencja

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- Stanowiska Zarządu Powiatu

      |--- Sprawozdania

            |--- Rok 2024

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2023

                  |--- IV kwartał

                        |--- Sprawozdanie Rb-Z

                        |--- Sprawozdanie Rb-N

                        |--- Sprawozdanie Rb-28S

                        |--- Sprawozdanie Rb-27S

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2022

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2021

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2020

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2019

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2018

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2017

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2016

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2015

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Rok 2014

                  |--- I kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- IV kwartał

            |--- Rok 2013

                  |--- I kwartał

                  |--- II Kwartał

                  |--- III Kwartał

                  |--- IV kwartał

            |--- Rok 2012

                  |--- III kwartał

                  |--- IV kwartał

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Bytowie

                  |--- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Bytowie za 2023 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Bytowie za 2022 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Bytowie za 2021 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Bytowie za 2020 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Bytowie za 2019 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Bytowie za 2018 rok

            |--- Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego

                  |--- Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2023 rok

                  |--- Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2022 rok

                  |--- Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2021 rok

                        |---

                  |--- Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2020 rok

                  |--- Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2019 rok

                  |--- Bilans z wykonania budżetu powiatu bytowskiego za 2018 rok

            |--- Zbiorcze sprawozdanie finansowe

                  |--- Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2023 rok

                  |--- Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2022 rok

                  |--- Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2021 rok

                  |--- Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2020 rok

                  |--- Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                  |--- Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2018 rok

      |--- Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

            |--- Rok 2024

                  |--- I kwartał - Sprawozdanie RB-NDS

            |--- Rok 2023

                  |--- Sprawozdanie RB-NDS - IV kwartał

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

                  |---

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

                  |---

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

Polityka wewnętrzna


|--- Zarządzenia Starosty

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

|--- Rejestr porozumień

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

|--- Programy

|--- Porozumienia

      |--- Porozumienie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy zamówienia na zakup energii elektrycznej czynnej

|--- Regulaminy

      |---

|--- Inwestycje

Powiatowe jednostki, służby, inspekcje, straże i spółki


|--- Wykaz jednostek

|--- Jednostki oświatowe

      |--- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

      |--- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

      |--- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie

      |--- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie

      |--- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tursku

      |--- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytowie

      |--- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

      |--- Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Bytowie

      |--- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

      |--- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy

      |--- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

      |--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

      |--- Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

      |--- Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

|--- Służby, inspekcje, straże

      |--- Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

      |--- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie

      |--- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

      |--- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie

|--- Spółki prawa handlowego

      |--- Ogłoszenie o naborze na członków Rady Nadzorczej Przedsięborstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.

      |--- Ogłoszenie o naborze na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.

      |--- Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Powiatu Bytowskiego

      |--- Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o

      |--- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.

      |--- Ogłoszenie o naborze na członków Rady Nadzorczej Przedsięborstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.

Punkt Potwiedzający Profil Zaufany ePUAP


|--- Informacje

Dostępność dla osób ze szczególnym potrzebami


|--- Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w SP w Bytowie

|--- Plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

|--- Raport za 2021

      |---

Wybory samorządowe


|--- Wybory samorządowe 2010

|--- Wybory samorządowe 2014

      |--- Powiatowa Komisja Wyborcza w Bytowie

            |---

      |--- Komunikaty Komisarza Wyborczego w Gdańsku

|--- Wybory samorządowe 2018

      |--- Wybory do Rady Powiatu - Zestawienia wyników głosowania i podział mandatów w okręgach wyborczych

      |--- Powiatowa Komisja Wyborcza w Bytowie

|--- Wybory samorządowe 2024

      |--- Wyniki wyborów do Rady Powiatu Bytowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

            |---

      |--- Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

            |---

      |--- Powiatowa Komisja Wyborcza w Bytowie

            |---

      |---

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych


|--- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Rejestry, ewidencje, archiwa sposoby i zasady udostępniania danych


|--- Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie

Oświadczenia majątkowe


|--- Rada i Zarząd Powiatu

      |--- Radni Powiatu

            |--- VII kadencja (2024-2029)

                  |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji

            |--- VI kadencja (2018-2023)

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok - Wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - Wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2020 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok - Wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2019 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2018 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - objęcie stanowiska

            |--- V kadencja (2014-2018)

                  |--- Oświadczenia majątkowe: na dwa miesiące przed upływem kadencji

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok - wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: rozpoczęcie kadencji - objęcie stanowiska

            |--- IV kadencja (2010-2014)

                  |--- Oświadczenia majątkowe - na dwa miesiące przed upływem kadencji

      |--- Członkowie Zarządu, Skarbnik, Sekretarz Powiatu, Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających

            |--- VII kadencja (2024-2029)

                  |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji

            |--- VI kadencja (2018-2023)

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: odwołanie ze stanowiska/koniec kadencji

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - Wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2020 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2019 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2018 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: objęcie stanowiska

            |--- V kadencja (2014-2018)

                  |--- oświadczenia majątkowe: odwołanie ze stanowiska

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe: objęcie stanowiska

            |--- IV kadencja (2010-2014)

                  |--- Oświadczenie majątkowe: odwołanie ze stanowiska

|--- Osoby wydające decyzje

      |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok - Wyjaśnienia

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - Wyjaśnienia

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok - Wyjaśnienia

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe: za 2018 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia

            |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok

            |--- oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia

            |--- Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok

|--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok - Wyjaśnienia

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - Wyjaśnienia

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2020 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok - Wyjaśnienia

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2019 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2017 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2016 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok - wyjaśnienia

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2015 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok - wyjaśnienia

      |--- Oświadczenia majątkowe: za 2014 rok

|--- Oświadczenia dodatkowe

      |--- Osoby składajace dodatkowe oświadczenia

            |--- Doddatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2024 rok

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2023 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2022 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku - wyjaśnienia

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku - wyjaśnienia

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r. - wyjaśnienia

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku - wyjaśnienia

            |--- Dodatkowe oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku

|--- Druki oświadczeń

Ogłoszenia


|--- Nabór pracowników

      |--- Nabór pracowników do Starostwa Powiatowego w Bytowie

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 27 maja 2024 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. transportu i drogownictwa w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 25 kwietnia 2024 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 25 kwietnia 2024 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 29 marca 2024 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (termin składania dokumentów: do 26 lutego 2024 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 26 lutego 2024 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 18 grudnia 2023 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków, realizacji i koordynacji projektów zewnętrznych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 6 października 2023 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 31 lipca 2023 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 27 lutego 2023 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 23 lutego 2023 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 16 stycznia 2023 r.)

                  |---

            |--- Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów (termin składania dokumentów: do 16 stycznia 2023 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 27 grudnia 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki leśnej, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania dokumentów: do 15 grudnia 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym - Oddział Zamiejscowy w Miastku (termin składania dokumentów: do 3 listopada 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym - Starostwo Powiatowe w Bytowie (termin składania dokumentów: do 3 listopada 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym - Oddział Zamiejscowy w Miastku (termin składania dokumentów: do 13 października 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowej/Księgowego w Wydziale Finansowo-Budżetowym - Oddział Zamiejscowy w Miastku (termin składania dokumentów: do 16 sierpnia 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kultury, sportu, promocji i współpracy zagranicznej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (termin składania dokumentów: do 16 sierpnia 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów, budynków i lokali w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 13 czerwca 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 6 czerwca 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 20 kwietnia 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania dokumentów: do 28 lutego 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 18 lutego 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (termin składania dokumentów: do 31 stycznia 2022 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 4 pażdziernik 2021 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 23 września 2021 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 20 sierpnia 2021 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów, budynków i lokali w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 22 lutego 2021 r.)

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i spraw obronności w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (termin składania dokumentów: do 21 grudnia 2020 r.)

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 24 września 2020 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (termin składania dokumentów: do 22 czerwca 2020 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 25 listopada 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 8 lipca 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 24 czerwca 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko Skarbnik Powiatu (Głowny Księgowy Budżetu) - Wydział Finansowo-Budżetowy (termin składania dokumentów: do 11 czerwca 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 7 czerwca 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 20 maja 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. koordynacji projektu w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 26 kwietnia 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 12 kwietnia 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. koordynacji projektu w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 18 marca 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 18 stycznia 2019 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. współpracy i nadzoru nad organizacjami pozarządowymi i sportu w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (termin składania dokumentów: do 28 grudnia 2018 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania dokumentów: do 4 października 2018 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 1 października 2018 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (termin składania dokumentów: do 6 września 2018 r.)

                  |---

            |--- Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 30.03.2018 r.)

            |--- Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin składania dokumentów: do 15.02.2018 r.)

            |--- Nabór na stanowisko ds. koordynacji projektu w Wydziale Inwestycji i Administrowania Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 07.11.2016 r.)

            |--- Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 10.10.2016 r.)

            |--- Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: do 23.09.2016 r.)

            |--- Nabór na stanowisko ds. mapy numerycznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: do 15.09.2016 r.)

            |--- Nabór na stanowisko ds. projektów unijnych w Wydziale Rozwoju i Spraw Społecznych (termin składania dokumentów: 05.09.2016 r.)

            |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi klienta zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (termin składania dokumentów: 11.07.2016 r.)

      |--- Nabory na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych

            |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie

            |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkus na kandydatów na stanowiska Dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku

            |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkus na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespolu Szkól Ogólnoksztalcących w Bytowie, ul. Gdańska 57,Poradni Psychologiczmo-Pedagogicznej w Miastku, ul. Mlodzieżowa 4a

            |--- Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

            |--- Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie / Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

            |--- Nabór na stanowisko Dyrektora PCPR w Bytowie

            |--- Nabór na stanowisko Dyrektora ZDP w Bytowie

      |--- Regulamin naborów na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- >>> ... druki do pobrania ... <<<

            |--- Skarbnik Powiatu

            |--- Druki - pozostałe stanowiska

            |--- Druki - Przewodniczący ZUDP

            |--- Druki - Geolog Powiatowy

      |--- Ogłoszenie o naborze w PCEZ (20.12.2016)

      |--- Rok 2012

            |--- Stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (termin składania ofert 22.05.2012 r.)

            |--- Stanowisko urzędnicze - Geolog Powiatowy (termin składania ofert 27.02.2012 r.)

      |--- Ogłoszenie o naborze w PCEZ (30.11.2016)

      |--- Rok 2011

            |--- Stanowisko urzędnicze - Geolog Powiatowy (termin składania ofert 03.01.2012 r.)

                  |---

      |--- Ogłoszenie o naborze w PCEZ (16.11.2016)

      |--- Przydatne informacje instruktażowe

      |--- Ogłoszenie o naborze w PCEZ

      |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (Uchwała Nr 171/525/2013 z dnia 15 października 2013)

|--- Ogłoszenia wydziały

      |--- Wydział Archtektoniczno - Budowlany

            |--- Publiczny dostępny wykaz danych o zgłoszeniu budowy

            |--- Spis kart informacyjnych dla decyzji/postanowień

            |--- Spis kart informacyjnych dla wniosków o wydanie decyzji

            |--- OZ-AB-ID-MI.6740.301.2021 - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 30a ustawy Prawo Budowlane, obejmującego przebudowę telekomunikacyjnego obiektu dz nr 28/2 obręb 83/1 w Miastku

      |--- Wydział Architektoniczno - Budowlany (zadania dot. inwestycji i administrowania nieruchomościami)

            |---

      |--- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

      |--- Wydział Finansowo - Budżetowy

      |--- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

            |--- Informacje oraz dokumenty dla klasyfikatorów gruntów

            |--- Informacje oraz dokumenty dla rzeczoznawców majątkowych

            |--- Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic

            |--- Starosta Bytowski ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat

            |--- Starosta Bytowski ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat

            |--- Starosta Bytowski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa stanowiące jeziora położone na terenie Powiatu Bytowskiego na okres 10 lat

            |--- Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (przetarg ustny nieograniczony) obręb ewidencyjny Niezabyszewo, Łąkie, Modrzejewo

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetergowym - Bytów ul. Wolności 3

            |--- Wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości - obręb Chotkowo, gmina Borzytuchom

            |--- Wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej - obręb Mikorowo Leśnictwo

            |--- Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - obr. Miastko 83/3 dz. nr 61/4

            |--- Wykaz części nieruchomości Powiatu Bytowskiego przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Bytów 101 dz. nr 151/5 przy ul. Domańskiego 2

            |--- Wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - obręb Bytów-101

            |--- Wykaz nieruchomości Powiatu Bytowskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia jej warunków zagopodarowania - Miastko 83/3 dz. 84/4

            |--- Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - obręb Ugoszcz

            |--- Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania - obręb Bożanka, gm. Trzebielino

      |--- Wydział Komunikacji i Drogownictwa

            |--- Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg

                  |--- Statystyka za II kwartał 2024r.

                  |--- Statystyka za I kwartał 2024r.

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2023r.

                  |--- Statystyka za III kwartał 2023r.

                  |--- Statystyka za II kwartał 2023r.

                  |--- Statystyka za I kwartał 2023r.

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2022r.

                  |--- Statystyka za III kwartał 2022 r.

                  |--- Statystyka za II kwartał 2022 r.

                        |---

                  |--- Statystyka za I kwartał 2022 r.

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2021 r.

                        |---

                  |--- Statystyka za III kwartał 2021 r.

                  |--- Statystyka za II kwartał 2021 r.

                  |--- Statystyka za I kwartał 2021 r.

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2020 r.

                  |--- Statystyka za III kwartał 2020 r.

                  |--- Statystyka za II kwartał 2020 r.

                        |---

                  |--- Statystyka za I kwartał 2020 r.

                        |---

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2019 r.

                  |--- Statystyka za III kwartał 2019 r.

                  |--- Statystyka za II kwartał 2019 r.

                  |--- Statystyka za I kwartał 2019r

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2018r

                  |--- Statystyka za III kwartał 2018r

                  |--- Statystyka za II kwartał 2018r

                  |--- Statystyka za I kwartał 2018r

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2017r

                  |--- Statystyka za III kwartał 2017r

                  |--- Statystyka za II kwartał 2017r

                  |--- Statystyka za I kwartał 2017r

                        |--- WORD Bydgoszcz

                        |--- ZORD Koszalin

                        |--- MORD Nowy Sącz

                        |--- WORD Słupsk

                  |--- Statystyka za IV kwartał 2016 r.

                  |--- Statystyka za III kwartał 2016 r.

                  |--- Statystyka za II kwartał 2016 r.

                  |--- Statystyka za I kwartał 2016r

                  |--- Statystyka za II półrocze 2014 r.

                  |--- Statystyka za I półrocze 2014 r.

                  |--- Statystyka za II półrocze 2013 r.

                  |--- Statystyka za I półrocze 2013r

      |--- Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

      |--- Wydział Organizacyjno-Prawny

      |--- Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych

            |--- Konkurs HPV 2022

            |--- Konkurs ofert - szczepienia przeciwko grypie 2021

            |--- Konkurs na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych

            |--- Konkurs ofert - szczepienia przeciwko grypie 2020

            |--- II konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

            |--- Konkurs ofert - szczepienia przeciwko grypie

            |--- Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

            |--- Konkurs ofert na wybór realizatora V edycji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)"

            |--- Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

            |--- Konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień przeciwko grypie w 2018 roku

            |--- Konkurs ofert na wybór realizatora IV edycji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)"

            |--- Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

            |--- III Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"

            |--- II Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"

            |--- Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia"

            |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)

                  |---

            |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)

                  |---

            |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w ramach organizowanego przez Powiat Bytowski programu profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego (19.06.2012)

                  |---

            |--- Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych powiatu bytowskiego (05.06.2012 r.)

                  |---

            |--- Zarzad Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (26.01.2012 r.)

            |--- Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego powiatu w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu bytowskiego

|--- Biuro Rzeczy Znalezionych

Inne dane udostępnione publicznie


|--- Kontrola zarządcza

      |--- Plan kontroli

            |--- Plan kontroli na 2016 rok

            |--- Plan kontroli na 2015 rok

            |--- Plan kontroli na 2014 rok

                  |---

            |--- Plan kontroli na 2013 rok

            |--- Plan kontroli na 2012 rok

            |--- Plan kontroli na 2011 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania planu kontroli

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

            |--- Oświadczenie

|--- Kontrole zewnętrzne

      |--- Kontrole 2023

      |--- Kontrole 2022

      |--- Kontrole 2021

      |--- Kontrole 2020

            |---

      |--- Kontrole 2019

      |--- Kontrole 2018

      |--- Kontrole 2017

      |--- Kontrole 2016

            |--- Protokół kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Bytowie

            |--- Protokół z kontroli dot. udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

            |--- Wystąpienie pokontrolne - prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015r. w wybranych rozdziałach oraz realizacja i wykorzystanie dochodów własnych, o których mowa w art 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

            |--- Wystąpienie pokontrolne - Nieodpłatna Pomoc Prawna

            |--- Wystąpienie pokontrolne - kwalifikacja wojskowa

      |--- Kontrole 2015

            |--- Wystąpienie pokontrolne - w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

            |--- Wynik kontroli - kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej

            |--- Wystąpienie pokontrolne związane z prowadzeniem części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

            |--- Wystąpienie pokontrolne przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

            |--- Protokół kontroli z zakresu przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy

            |--- Reealizacja projektu POKL pn. Młody biznes 4

            |--- Realizacja projektu pn. "Pierwsze kroki młodego biznesu 3"

      |--- Kontrole 2014

            |--- Protokół z kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej

            |--- Wystąpienie pokontrolne dot. prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego

            |--- Protokół z kontroli dot. sprawdzenia zgodności prowadzenia powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjej i kartograficznej

            |--- Protokół z kontoli dot. prawidłowości wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Miastko-Wołcza Wielka - etap II

            |--- Protokoły kontroli Archiwum

            |--- Protokół kontroli w sprawie weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Pierwsze kroki młodego biznesu 2"

      |--- Kontrole 2013

            |--- Protokół kontroli w sprawie prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji grunków i stosowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

            |--- Protokół kontrooli w sprawie weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Licea równych szans"

            |--- Protokół kontroli w spr. wydatkowania środków finansowych w zakresie szkoleń pracowniczych przeprowadzonych w 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

            |--- Protokół kontroli w sprawie realizacji zadań w 2012 r. w ramach dotacji celowej dot. prowadzenia powiatowej publicznej biblioteki zadania realizaowane przez Bibliotekę Miejską w Bytowie

            |--- Protokół kontroli w sprawie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2012 r. w wybranych rozdz. i paragraf.

            |--- Protokół kontroli w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego

            |--- Protokół kontroli w sprawie dokonania oceny wprowadzonej organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązujacymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

      |--- Kontrole 2012

            |--- Protokół kontroli w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności zwiazanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

            |--- Protokół kontroli Programu wyrównywania różnic między regionami II-Obszar D (SOSW Bytów)

            |--- Protokół kontroli Programu wyrównywania różnic między regionami II-Obszar D (Gmina Lipnica i Czarna Dąbrówka)

            |--- Protokół kontroli kompleksowej powiatu bytowskiego w starostwie Powiatowym w Bytowie oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

            |--- Kontrola dot. sprawdzenia wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

                  |--- Wystąpienie pokontrolne

            |--- Kontrola dot. sprawdzenia wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - Etap I" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

            |--- Kontrola dot. "Zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej"

                  |---

            |--- Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Bytowskiego, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bytowie w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 23 listopada 2012r.

            |--- Kontrola dot. prawidłowości wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa w 2011 r w ramach Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia

                  |---

            |--- Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dot. geodezji i kartografii oraz upoważnień imiennych wydawanych przez WINGiK w Gdańsku

            |--- Kontrola dot. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym

                  |---

            |--- Kontrola dot. ustanawiania praw trwłego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i wydawanie decyzji o wygaśnięciu tego praw na podst. ustawy o gospodarce nieruchomościami

                  |---

            |--- Kontrola dot. realizacji projektu pt. Sprawnie działajca administracja w powiecie bytowskim dzięki wykwalifikowanej kadrze urządników samorządowych

            |--- Kontrola dot. realizacji projektu pt. Pierwsze kroki młodego biznesu

            |--- Kontrola dot. realizacji projektu pt. Licea równych szans

                  |---

            |--- Kontrola dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim w 2012 r

            |--- Kontrola dot. Prawidłowości i rzetelności obliczania skł. na ubez. społ. oraz innych skł. do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpiecz. społ. i ubezpiecz. zdrowot

                  |---

            |--- Kontrola dot. powiązań budżetu Powiatu Bytowskiego z budżetem poństwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011r

            |--- Kontrola Archiwum Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

      |--- Kontrole 2011

            |--- Kontrola dot. Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizacyjnych system ochrony zdrowia w 2010r

            |--- Kontrola dot. Realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym oowiązku obrony RP i i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej w Miastku

                  |---

            |--- Kontrola dot. Realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym oowiązku obrony RP i i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej w Bytowie

            |--- Kontrola dot. realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa w 2010r

            |--- Kontrola dot. projektu Poprawa jakości usług ratowniczych Szpitala Pow. Byt. poprzez wymianę specjalistycznych środków transportu sanitarnego -ambulansów typu S i P w Bytowie oraz P stacjonującego Miastku

                  |---

            |--- Kontrola dot. projektu pn. Przebudowa ulic Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie

            |--- Kontrola dot. prawidłowości i zgodności z prawem wykorzystania śr. otrzymanych z BGK w formie pożyczek udzielonych na podst. ust. o pomocy publicznej i restrukturyzacji poblicznych zakładów opieki zdrowotnej

            |--- Kontrola dot. legalności działań organu w spr. rozpatrywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, aktów wykonawczych oraz KPA

            |--- Kontrola Archiwum Zakładowego oraz Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

      |--- Kontrole 2010

            |--- Kontrola dot. zgodności prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami określonymi w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej

                  |---

            |--- Kontrola dot. zakresu przgotowań planów publicznej i niepublicznej służby zdrowia

                  |---

            |--- Kontrola dot. zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, przestrzegania procedur przy wprowadzaniu zmian oraz prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

            |--- Kontrola dot. zagadnień obrony cywilnej w urzędzie Starostwa Powiatowego w Bytowie

            |--- Kontrola dot. zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo Wodne

            |--- Kontrola dot. realizacji projektów; Przebudowa drogi powiatowej Miłocice-Łękinia oraz Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie

            |--- Kontrola dot. przestrzegania ogólnych zasad wymogów BHP na stanowiskach pracy

                  |---

            |--- Kontrola dot. prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2009r. na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

            |--- Kontrola dot. oceny organizacji i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym

      |--- Kontrole 2009

            |--- Kontrola dot. zgodności rozstrzygania spraw z przepisami ustawy Prawo budowlane i KPA w okresie od dn. 01.01.2007r. do dn. 31.12.2008r

                  |---

            |--- Kontrola dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w latach 2005-2009(I półrocze)

            |--- Kontrola dot. wyrażenia opinii o przystosowaniu ogółem 5 stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

                  |---

            |--- Kontrola dot. realizacji projektu Stypendia - droga ku przyszłości

                  |---

            |--- Kontrola dot. realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008r

            |--- Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Bytowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bytowie w okresie od dn. 03.08.2009r. do dn. 18.12.2009r

      |--- Kontrola przeprowadzona w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bytowie w dniu 27 września 2011r

|--- Audyt wewnętrzny

System informacji o środowisku


|--- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie